o nas
materia�y
le�ne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo�esz pom�c?
�ywno�� ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las�w
produkty energoszcz�dne
kawa
fairtrade
rybo��wstwo
��wie i delfiny
inne

"�ywno�� ekologiczna" oznacza �ywno�� produkowan� w spos�b zbli�ony do naturalnego, bez u�ycia nawoz�w sztucznych i pestycyd�w, przy zachowaniu �yzno�ci gleby oraz bior�norodno�ci.

Zobacz jakie s� kryteria ekologicznego gospodarstwa w uprawie ro�lin
i zwierz�t: (AgroBioTest)

W Polsce certyfikaty �ywno�ci ekologicznej przyznaj� mi�dzy innymi.:
>> PCBC - Polskie Centrum Bada� i Certyfikacji
>> AGRO BIO TEST
>> BIOEKSPERT
>> Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej PNG
>> COBICO
>> EKOGWARANCJA PTRE
>> BioCert Ma�opolska


Znak rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej.
Wszystkie polskie certyfikowane gospodarstwa ekologiczne mog� oznacza� swoje produkty tym znakiem. U�ycie tego znaku jest dobrowolne.

Jesli wybierzemy produkt z takim znakiem mo�emy by� pewni, �e:
>> Przynajmniej 95% sk�adnik�w tego produktu zosta�o wyprodukowane metodami ekologicznymi.
>> Produkt spe�nia wymogi oficjalnego nadzoru.
>> Produkt pochodzi bezbo�rednio od producenta lub przygotowany w zamkni�tym opakowaniu.
>> Na produkcie znajduje si� nazwa producenta, firmy przygotowuj�cej produkt lub sprzedawcy oraz nazwa lub kod nadany przez inspekcj�.

Wi�cej o �ywno�ci ekologicznej w Unii Europejskiej (ang.)

Znak Stowarzyszenia Producent�w �ywno�ci Metodami Ekologicznymi - EKOLAND. Znak taki mo�e umie�ci� na swoim produkcie certyfikowane gospodartwo ekologiczne b�d�ce cz�onkiem Stowarzyszenia.

Znak ten oznacza �ywno�� najwy�szej jako�ci. �ywno�� taka pochodzi z gospodarstwa o nieska�onym �rodowisku, w kt�rym nie u�ywa si� �rodk�w chemicznych.

   Zobacz wi�cej:
   Rolnictwo ekologiczne a dzika przyroda
   Rolnictwoekologiczne.org.pl
Bio-Siegel
Niemiecki certyfikat ekologicznego rolnictwa.
Demeter
Certyfikat rolnictwa biodynamicznego w Holandii.
Soil Association
Certyfikat rolnictwa ekologicznego w Wielkiej Brytanii.
SKAL
Certyfikat �ywno�ci ekologicznej w Holandii.
Rainforest Alliance Certified
Certyfikacja promuje �ywno�� uprawian� w spos�b przyjazny dla �rodowiska i ludzi.
Ecocert
Certyfikat �ywno�ci ekologicznej mi�dzy innymi we Francji.
Znak KRAV to szwedzkie oznaczenie �ywno�ci pochodz�cej z upraw ekologicznych. USDA - The U.S. Department of Agriculture Znak rolnictwa ekologicznego przyznawany przez Ministerstwo Rolnictwa w Stanach Zjednoczonych.
Bio Suisse
Certyfikat rolnictwa ekologicznego w Szwajcarii.
The Demeter "Biodynamic"
Certyfikat rolnictwa biodynamicznego w USA.