o nas
materia�y
le�ne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo�esz pom�c?
 

Zrwnowaony rozwj

Zr�wnowa�ony rozw�j:
w stron� �ycia w harmonii z przyrod�

Jan Berdo


Z
achodni styl �ycia wymaga olbrzymiej ilo�ci zasob�w naturalnych
i nie jest mo�liwe, aby wszyscy ludzie na �wiecie �yli w ten spos�b. Je�li ka�dy mieszkaniec Ziemi chcia�by konsumowa� tyle samo d�br co przeci�tny Amerykanin, potrzebne by by�o jeszcze pi�� planet,
aby dla wszystkich starczy�o zasob�w naturalnych.

Mo�liwy jest jednak taki spos�b rozwoju, dzi�ki kt�remu podstawowe potrzeby ludzi b�d� zaspokojone, a przyroda b�dzie t�tni� �yciem. Rozw�j, kt�ry zmierza w tym kierunku, nazywany jest zr�wnowa�onym (ang. sustainable). Jego podstaw� jest w�a�ciwa relacja z przyrod�, �ycie w harmonii z ni�.

Niniejsza ksi��ka przeznaczona jest dla student�w, dziennikarzy, nauczycieli i pracownik�w administracji publicznej. Stanowi ona kr�tkie wprowadzenie do tematyki zr�wnowa�onego rozwoju. Ca�a ksi��ka jest do pobrania za darmo.  

Zobacz tak�e: Plan zr�wnowa�onego rozwoju dla Polski - lokalne inicjatywy rozwojowe
 Pobierz ca�� ksi��k� [ 5,8 MB ]

Pobierz rozdzia�y:

Rozdzia� I: Zr�wnowa�ony rozw�j
 1. Idea zr�wnowa�onego rozwoju
 2. Etyczne podstawy zr�wnowa�onego rozwoju
 3. Gospodarka naturalna

Rozdzia� II: Polityka dla zr�wnowa�onego rozwoju
 1. Stabilizowanie wzrostu populacji
 2. Ochrona bior�norodno�ci
 3. Rolnictwo ekologiczne
 4. Odnawialne �r�d�a energii
Rozdzia� III: Rozwi�zania indywidualne
 1. Konsumpcja na zr�wnowa�onym poziomie
 2. Ekologiczny dom
 3. Stosowna technologia
 4. Zr�wnowa�ony transport
 5. Zr�wnowa�one gospodarowanie zasobami wody
 6. Zr�wnowa�ony biznes
 7. Ekowioski
Zako�czenie
Przypisy
Bibliografia
Pobierz program Acrobat Reader