o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne

Rybo´┐Ż´┐Żwstwo

Na pocz´┐Żtku lat dziewi´┐Ż´┐Żdziesi´┐Żtych organizacja FAO (Food and Agriculture Organization) opublikowa´┐Ża raport, w kt´┐Żrym poda´┐Ża, ´┐Że na 17 g´┐Ż´┐Żwnych ´┐Żowiskach zosta´┐Ża przekroczona granica zr´┐Żwnowa´┐Żonego po´┐Żowu, a na 9 populacja ryb si´┐Ż zmniejsza. Je´┐Żli nie podejmie si´┐Ż odpowiednich krok´┐Żw w celu zmniejszenia ilo´┐Żci po´┐Żawianych ryb mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do sytuacji takiej jak w Kanadzie, gdzie w 1992 roku na skutek zbyt intensywnego po´┐Żowu dorsza zamkni´┐Żto ´┐Żowiska przez co 40000 os´┐Żb straci´┐Żo prac´┐Ż.
Co oznacza zr´┐Żwnowa´┐Żone rybo´┐Ż´┐Żwstwo (sustainable fishery)?

Jest to taki spos´┐Żb ´┐Żowienia ryb, przy kt´┐Żrym dba si´┐Ż o to, by nie prze´┐Żowi´┐Ż ´┐Żowiska oraz by negatywny wp´┐Żyw rybo´┐Ż´┐Żwstwa na ekosystem by´┐Ż jak najmniejszy. Dzi´┐Żki temu populacja danego gatunku ryb ma szans´┐Ż odnowia´┐Ż si´┐Ż, a ekosystem nie zostaje zaburzony. Je´┐Żli natomiast teren po´┐Żowu ryb jest juz prze´┐Żowiony, to dzi´┐Żki zr´┐Żwnowa´┐Żonym dzia´┐Żaniom jego stan si´┐Ż poprawia.

W 1997 roku powsta´┐Ża organizacja MSC - Marine Stewardship Council , kt´┐Żra przyznaje eko-znak produktom, kt´┐Żre spe´┐Żniaj´┐Ż zasady zr´┐Żwnowa´┐Żonego rybo´┐Ż´┐Żwstwa.

Zasady, kt´┐Żre nale´┐Ży spe´┐Żni´┐Ż aby otrzyma´┐Ż znak MSC:
>> Ryby po´┐Żawia si´┐Ż tak, by ich populacja mog´┐Ża si´┐Ż w naturalny spos´┐Żb odnawia´┐Ż i po´┐Ż´┐Żw nie zagra´┐Ża innym gatunkom.
>> Rybo´┐Ż´┐Żwstwo powinno pozwala´┐Ż na zachowanie struktury, produktywno´┐Żci, funcjonowania i r´┐Żnorodno´┐Żci ekosystemu, od kt´┐Żrego ono zale´┐Ży,
>> System zarz´┐Żdzania uwzgl´┐Żdnia lokalne, narodowe i mi´┐Żdzynarodowe prawa i standardy zr´┐Żwnowa´┐Żonego rybo´┐Ż´┐Żwstwa.