o nas
materia�y
le�ne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo�esz pom�c?
 

  Wsp�cze�nie za rozw�j uwa�a si� rozw�j gospodarczy. Jego celem jest wysoki PKB, wysoka konsumpcja i zamo�no�� materialna ludzi.
Zr�wnowa�ony rozw�j zmierza w innym kierunku. Jego celem jest poprawa jako�ci �ycia przy zachowaniu r�wno�ci spo�ecznej, bior�norodno�ci i dostatku zasob�w naturalnych.

Poprawa jako�ci �ycia nie oznacza, ze ka�dy je�dzi luksusowym samochodem i mieszka w willi z basenem, lecz to, �e ludzie s� szcz�liwi.

R�wno�� spo�eczna to r�wny dost�p do podstawowych d�br. Nie chodzi o to, by wszyscy mieli tyle samo. Rzecz w tym by czyj� p�d do bogactwa nie odbiera� innym mo�liwo�ci zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Ochrona bior�norodno�ci to ochrona przyrody ze szczeg�lna trosk� o bogactwo gatunkowe. R�norodno�� gatunk�w ro�lin i zwierz�t ma bowiem wp�yw na prawid�owe funkcjonowanie ekosystem�w. Bogate ekosystemy mog� poprawia� jako�� wody, zmniejszaj� wyst�powanie powodzi, usuwaj� zanieczyszczenia i s� bardziej odporne na kl�ski ekologiczne. Celem ochrony bior�norodno�ci jest t�tni�ca �yciem przyroda, celem jest zachowanie naturalnych �rodowisk jak lasy, ��ki czy rzeki oraz odtworzenie �rodowisk zdegradowanych ekologicznie.

Dostatek zasob�w naturalnych oznacza natomiast taki spos�b wykorzystywania zasob�w naturalnych, ze nie prowadzi on do szybkiego ich wyczerpania si�. W praktyce jest to na przyk�ad korzystanie z odnawialnych �r�de� energii, u�ywanie oszcz�dnych technologii lub odpowiednie zagospodarowanie odpad�w.