o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
 
Rolnictwo ekologiczne a dzika przyroda

Przez 13 lat prowadzono w Europie badania i obserwacje maj´┐Żce na celu por´┐Żwnanie r´┐Żnorodno´┐Żci ´┐Żyj´┐Żcych gatunk´┐Żw na polach uprawianych w konwencjonalny i ekologiczny spos´┐Żb. Wyniki pokazuj´┐Ż korzy´┐Żci jakie niesie dla dzikiej przyrody ekologiczna uprawa ziemi.

   Badania odbywa´┐Ży si´┐Ż mi´┐Żdzy innymi w Anglii, Danii i Finlandii, by´┐Ży one przeprowadzane przez szereg niezale´┐Żnych organizacji (min. Royal Society for the Protection of Birds czy Soil Association), w du´┐Żej mierze sponsorowane przez WWF (´┐Żwiatowy Fundusz Na Rzecz Przyrody). Celem obserwacji by´┐Żo zgromadzenie informacji na temat gatunk´┐Żw wyst´┐Żpuj´┐Żcych na terenach uprawnych. W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, ´┐Że ekologiczna uprawa ziemi przyczynia si´┐Ż do zwi´┐Żkszonej bior´┐Żnorodno´┐Żci na danym terenie.

Ka´┐Żda obserwacja by´┐Ża przeprowadzana przez kilka lat, aby zaobserwowane fakty s´┐Żu´┐Ży´┐Ży jako wiarygodne dane. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż bada´┐Ż by´┐Ża przeprowadzana w Anglii, gdzie 76% kraju pokrywaj´┐Ż tereny uprawne z czego tylko 3% stanowi´┐Ż ekologiczne uprawy. Og´┐Żlnym wnioskiem jest stwierdzenie, ´┐Że na ekologicznie uprawianych terenach jest wi´┐Żcej ptak´┐Żw, motyli, ´┐Żuk´┐Żw, nietoperzy i dzikich kwiat´┐Żw. Liczebno´┐Ż´┐Ż wielu z tych gatunk´┐Żw drastycznie zmala´┐Ża w wyniku rozwoju tradycyjnego rolnictwa. W przeci´┐Żgu 25 lat (od roku 1972) liczba skowronk´┐Żw w Anglii zmala´┐Ża a´┐Ż o 60% a z powodu wykorzystania pestycyd´┐Żw populacja czajki, kt´┐Żra gnie´┐Żdzi si´┐Ż na polach uprawnych a m´┐Żode wychowuj´┐Ż si´┐Ż na pastwiskach, zmala´┐Ża o 80%. Wiele z badanych gatunk´┐Żw ´┐Ży´┐Żo jedynie na terenach uprawiany w ekologiczny spos´┐Żb, inne gatunki mo´┐Żna by´┐Żo spotka´┐Ż na obu typach jednak cz´┐Żciej i w wi´┐Żkszych ilo´┐Żciach pojawia´┐Ży si´┐Ż one na ekologicznych farmach. Na tych terenach r´┐Żwnie´┐Ż bardziej aktywne by´┐Ży nietoperze, a niekt´┐Żre ich gatunki nie wyst´┐Żpowa´┐Ży w og´┐Żle w okolicach tradycyjnych upraw. Szczeg´┐Żowe badania przeprowadzono w r´┐Żwnie´┐Ż w Szkocji, gdzie wzi´┐Żto pod uwag´┐Ż ´┐Żuki (Cleoptera carbidae) ´┐Żyj´┐Żce w uprawie ziemniaka i tu wynik by´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż na korzy´┐Ż´┐Ż dla ekologicznego rolnictwa.

Pod koniec lat 80 ubieg´┐Żego wieku w Danii przeprowadzono podobne badania. Analizuj´┐Żc ilo´┐Ż´┐Ż biomasy (czyli og´┐Żlnej masy substancji organicznej) pochodz´┐Żcej z dzikich ro´┐Żlin, na uprawach ekologicznych by´┐Żo jej pi´┐Ż´┐Ż razy wi´┐Żcej ni´┐Ż na tradycyjnych. W Danii r´┐Żwnie´┐Ż zauwa´┐Żono, ´┐Że ptaki by´┐Ży cz´┐Żciej spotykane w bardziej naturalnych dla nich ´┐Żrodowiskach, tam gdzie uprawy by´┐Ży czyste chemicznie. R´┐Żnica najprawdopodobniej by´┐Ża spowodowana brakiem pestycyd´┐Żw w pokarmie ptak´┐Żw, ale wp´┐Żyw mog´┐Ży mie´┐Ż te´┐Ż inne rodzaje uprawianych ro´┐Żlin czy sama struktura uprawy. Niemniej jednak ptaki czu´┐Ży si´┐Ż tam po prostu lepiej.

Aby lepiej zrozumie´┐Ż wyniki tych bada´┐Ż, nale´┐Ży zapozna´┐Ż si´┐Ż z tym jak dzia´┐Ża rolnictwo ekologiczne. Przede wszystkim gleba traktowana jest jako ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż, jako ´┐Żywy, z´┐Żo´┐Żony organizm, a nie jako materia´┐Ż s´┐Żu´┐Ż´┐Żcy do uprawy ro´┐Żlin. Za tym idzie stwarzanie i podtrzymywanie warunk´┐Żw jak najmniej zmienionych przez substancje chemiczne stosowane w tradycyjnych uprawach takich jak pestycydy, herbicydy czy te´┐Ż nawozy sztuczne.
Jako ´┐Żrodki ochrony ro´┐Żlin cz´┐Żsto "zatrudnia" si´┐Ż naturalne drapie´┐Żniki. Nie powoduje to zmian chemicznych w glebie, a w trosce o bogactwo minera´┐Ż´┐Żw i sk´┐Żadnik´┐Żw od´┐Żywczych w ziemi, prowadzi si´┐Ż p´┐Żodozmian i stosuje si´┐Ż kompostowanie - recykling substancji organicznej. Uprawiane pola s´┐Ż zwykle ma´┐Że, otoczone ´┐Żywop´┐Żotami b´┐Żd´┐Ż kamieniami przez co szkodniki maj´┐Ż utrudniony dost´┐Żp do uprawianych ro´┐Żlin, a gleba chroniona jest przed wiatrem co ogranicza jej erozje. Dodatkowym elementem, kt´┐Żry wp´┐Żywa na utrzymane naturalnych warunk´┐Żw jest hodowla zwierz´┐Żt. Jako pokarm dla nich wykorzystuje si´┐Ż produkty uboczne z uprawy ro´┐Żlin, zwierz´┐Żta maj´┐Ż zapewnione dobre warunki przestrzenne, opiek´┐Ż weterynaryjn´┐Ż oraz nie zawieraj´┐Żcy protein pokarm.

Gleba, w kt´┐Żrej ´┐Żyje mn´┐Żstwo mikroorganizm´┐Żw daje korzystne pod´┐Żo´┐Że dla wzrostu ro´┐Żlin r´┐Żnych gatunk´┐Żw, a co za tym idzie pojawienie si´┐Ż wi´┐Żkszej ilo´┐Żci zwierz´┐Żt. W przeprowadzonych badaniach r´┐Żnica mi´┐Żdzy ilo´┐Żci´┐Ż dzikiej przyrody i bior´┐Żnorodno´┐Żci´┐Ż w og´┐Żle na terenach upraw ekologicznych, a tradycyjnych jest na tyle du´┐Ża, ´┐Że mo´┐Żna stwierdzi´┐Ż, ´┐Że uprawy ekologiczne nios´┐Ż ze sob´┐Ż korzy´┐Żci dla ca´┐Żej przyrody, w tym oczywi´┐Żcie dla cz´┐Żowieka.


powr´┐Żt