Ekostopa, czyli �lad ekologiczny, pokazuje jak du�y jest nasz wp�yw na �rodowisko. Jej wysoko�� zale�y od tego jakie robimy zakupy, czy je�dzimy samochodem czy rowerem, ile zu�ywamy wody itd. Ekostop� podaje sie w hektarach ziemi - na hektary produktywnego terenu przelicza si� bowiem ilo�� wykorzystywanych zasob�w, zanieczyszczenia i odpady.
>> Raport Redefining Progress o       ekologicznej stopie na       �wiecie [ang. pdf]
  Obecnie na 1 mieszka�ca Ziemi przypada 1,7 ha produktywnego terenu. �rednia �wiatowa ekostopa wynosi natomiast 2,18 ha. Oznacza to, �e ludzie wykorzystuj� wi�cej zasob�w ni� Ziemia jest w stanie w naturalny spos�b odnowi�. Dla Polski ekostopa wynosi 3,4 ha, dla USA 9,6 ha.

Sprawd� swoj� Ekostop�. Wybierz odpowiedzi, kt�re s� najbli�sze Twojemu stylowi �ycia i sprawd� sw�j wynik!

Woda

Wybierz odpowiedzi, kt�re pasuj� do Ciebie.
K�piesz si� codziennie rano w wannie.
K�piesz si� w wannie dwa razy w tygodniu lub tylko w niedziele.
Codziennie bierzesz prysznic.
Uwa�asz, �e ludzie przyk�adaj� nadmiern� wag� do higieny i bierzesz prysznic raz
      w tygodniu.
U�ywasz zmywarki do naczy� codziennie lub co drugi dzie�.
W upalne letnie dni podlewasz ogr�d lub myjesz samoch�d, u�ywaj�c w�a do
      podlewania.

Jedzenie

Wybierz odpowiedzi, kt�re pasuj� do Ciebie.
Robi�c ostatnio zakupy, kupi�e� swie�e produkty (takie jak chleb, warzywa, mi�so)
      pochodz�ce z Twojego regionu.
Zwykle wybierasz produkty starannie opakowane, na przyk�ad na tackach
      styropianowych, i mocno przetworzone, nie zwracaj�c uwagi na to, sk�d pochodz�.
�wiadomie szukasz produkt�w z najbli�szych rejon�w, ale nie zwracasz uwagi na         stopie� ich przetworzenia. Nawet je�li udaje Ci si� to tylko czasami.
Przy ka�dym posi�ku jesz mi�so.
Jesz g��wnie wegetaria�skie dania.

Mieszkanie

Wybierz jedn� odpowied�.
Je�li nie mieszkasz sam, podaj liczb� os�b z kt�rymi mieszkasz:

Zajmujesz:
kawalerk� w bloku.
domek szeregowy.
du�y apartament w bloku.
po�ow� bli�niaka.
wolno stoj�cy dom.

Wakacje (i praca)

Wybierz jedn� odpowied�.
Gdzie by�e� w zesz�ym roku?
Polecia�e� do Australii lub dalej.
W kraju europejskim.
W Azji lub Ameryce.
Podr�owa�e� poci�giem lub samochodem po Europie i Polsce.

Ogrzewanie domu

Wybierz odpowiedzi, kt�re pasuj� do Ciebie.
Termostat w kaloryferach skr�casz do minimum, wolisz za�o�y� dodatkowa warstw�       odzie�y.
Tw�j dom ma dobr� izolacj�.
W oknach masz podw�jne szyby.
Wolisz w��cza� ogrzewanie tylko wtedy, gdy jest to konieczne, ni� mie� je w��czone       przez ch�odn� cz�� roku.

Elektryczno��

Wybierz odpowiedzi, kt�re pasuj� do Ciebie.
Czerpiesz energi� z odnawialnych zr�de� (np. z elektrowni wiatrowej).
     
Je�li tak, to pomi� reszt� pyta� z tej cz�ci.

Podczas produkcji energii, z kt�rej korzystasz, uwalniany jest dwutlenek w�gla.
Gasisz �wiat�o,wychodz�c z pokoju.
Nie pozostawiasz komputer�w, telewizor�w i sprz�tu hi-fi w stanie oczekiwania
      (stand-by). Wy��czasz je definitywnie.

Codzienne podr�e

Wybierz jedn� odpowied�.
Je�dzisz do szko�y (pracy) samochodem, to nowoczesne auto z silnikiem o ma�ej
      pojemno�ci.
Du�y samoch�d z nap�dem na cztery ko�a.
Tw�j samoch�d zakwalifikowa�by� pomi�dzy tymi kategoriami.
Korzystasz z autobusu albo poci�gu zamiast z samochodu.

Papier

Wybierz odpowiedzi, kt�re pasuj� do Ciebie.
Po�yczy�e� ostatnio przeczytan� ksia�k�.
Kupi�e�.
Czasami po�yczasz, czasami kupujesz.
Zawsze dzielisz si� gazetami i czasopismami.
Po przeczytaniu wyrzucasz gazety do kosza.

Odpady

Wybierz odpowiedzi, kt�re pasuj� do Ciebie.
W ostatnim miesi�cu wyrzuci�e� puste butelki do ulicznego pojemnika na szk�o.
Zbierasz makulatur�.
Zbierasz puszki.
Wyrzucasz plastik do odpowiedniego pojemnika.
Kompostujesz organiczne odpadki z kuchni i ogrodu.
Unikasz produkowania nadmiaru �mieci, kupuj�c lub wykorzystuj�c r�ne rzeczy
      ponownie.

Earth Conservation - strona g��wna