o nas
materia�y
le�ne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo�esz pom�c?
 


Lokalna �ywno�� :
lokalne alternatywy dla globalnych korporacji rolnych

Helena Norberg-Hodge, Todd Merrifield, Steven Gorelick

   Aby rozwi�za� spo�eczne, ekologiczne i gospodarcze problemy, kt�re dotykaj� dzi� spo�eczno�ci na ca�ej planecie, dobrym pomys�em na to, by zacz�� jest odbudowa lokalnych gospodarek �ywno�ciowych. �ywno�� jest czym� czego potrzebujemy wszyscy, wsz�dzie, ka�dego dnia, i dlatego nawet ma�e zmiany w sposobie jej produkcji i sprzeda�y mog� przynie�� ogromne korzy�ci.

"Lokalna �ywno��" pokazuje jak zmiana w stron� lokalno�ci chroni�aby i odbudowa�a r�norodno�� w rolnictwie. Zmiana ta da�aby rolnikom wi�kszy udzia� w zyskach ze sprzeda�y �ywno�ci i zapewni�a konsumentom zdrowsz� i �wie�sz� �ywno��, w lepszej cenie. Ograniczy�aby transport, emisj� gaz�w cieplarnianych i potrzeb� korzystania z toksycznych substancji chemicznych w rolnictwie. Zmniejszy�aby potrzeb� przechowywania, pakowania, mro�enia i stosowania sztucznych dodatk�w. Pomog�aby o�ywi� wiejskie gospodarki i wiejskie spo�eczno�ci, zar�wno w �wiecie uprzemys�owionym, jak i w pa�stwach rozwijaj�cych si�.

Lokalna �ywno�� daje korzy�ci rolnikom i konsumentom, mieszka�com miast i wsi, gospodarce i �rodowisku. Lokalna �ywno�� pozwala za jednym zamachem rozwi�za� szereg problem�w - nie mo�emy sobie pozwoli� na to, aby j� zignorowa�.

POBIERZ CA�O�� (3,28 MB)


Spis tre�ci

1. Od lokalnego do globalnego

Globalny system �ywno�ciowy
Systemy �ywno�ciowe przystosowane do warunk�w lokalnych
Wieki "rozwoju" rolnictwa
Du�e farmy staj� si� jeszcze wi�ksze
Korporacje rolne przejmuj� w�adz�
Globalizacja
Przyspieszenie wy�cigu szczur�w

2. Ekologia sprzeda�y �ywno�ci

Ma�a kontra nadmierna ilo�� opakowa�
Ma�e, zdecentralizowane sklepy kontra wielkie hipermarkety
Infrastruktura transportowa
Infrastruktura energetyczna
Wp�yw medi�w

3. Ekologia produkcji �ywno�ci

Niszczenie r�norodno�ci
Nak�ady z farmy kontra nak�ady ze �r�de� zewn�trznych
Hodowle zintegrowane kontra hodowle przemys�owe
�ycie w glebie
Adaptacja do warunk�w lokalnych kontra in�ynieria genetyczna

4. �ywno�� i zdrowie

�wie�e jest najlepsze
Chemiczny bigos
Zatrucie �ywno�ci�
Farmy przemys�owe a ludzkie zdrowie

5. �ywno�� i ekonomia

Pozostawianie pieni�dzy w lokalnej gospodarce
Utrzymanie miejsc pracy w lokalnej gospodarce
Wi�cej pracy, mniejsze zarobki
Rolnictwo w krajach Trzeciego �wiata
Upadek wiejskich gospodarek
Jak wa�ny jest efekt skali?
Czy du�e, przemys�owe farmy s� bardziej wydajne?

 

6. �ywno�� i spo�eczno�ci

Sieci wsp�zale�no�ci
�mier� wiejskich spo�eczno�ci
Oskar�enia kierowane pod niew�a�ciwy adres
Miasta, kt�rymi nie da si� zarz�dza�
Utrata demokracji

7. Bezpiecze�stwo �ywno�ciowe

Kontrola korporacji
Karmienie korporacji zamiast g�oduj�cych
Zagro�enia zwi�zane z ma�� r�norodno�ci� �ywno�ci
Wk�ad lokalnej �ywno�ci w bezpiecze�stwo �ywno�ciowe

8. Zmiana kierunku

Szczebel mi�dzynarodowy
Szczebel krajowy
Szczebel lokalny
Si�a zwyk�ych ludzi

Od globalnego do lokalnego

Przewodnik po organizacjach


Obja�nienia miar

Przypisy
Chcesz si� dowiedzie� co jest z�ego w globalizacji? Przeczytaj t� ksi��k�. Chcesz si� dowiedzie�, co mo�esz zrobi�? Przeczytaj t� ksi��k�.
dr David Suzuki
emerytowany profesor
Uniwersytetu British Columbia

Ta wa�na ksi��ka zawiera zwi�z�� i jednocze�nie ca�o�ciow�, systemow� analiz� jednego z najwa�niejszych problem�w naszych czas�w. Gor�co polecam.
Fritjof Capra
autor "The Web of Life" i "The Hidden Connections"

Odbudowa lokalnych gospodarek �ywno�ciowych jest jednym z najlepszych sposob�w na oddanie w�adzy ludziom. Nic nie ukazuje lepiej wagi lokalnej �ywno�ci ni� ta w�a�nie ksi��ka.
Vandana Shiva
autorka "The Violence of the Green Revolution" i "Stolen Harvest"Publikacja zosta�a zamieszczona na naszej stronie dzi�ki uprzejmo�ci Wydawnictwa "Zielone Brygady".