o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
´┐Żywno´┐Ż´┐Ż ekologiczna
opakowania
ozone-friendly
certyfikaty las´┐Żw
produkty energoszcz´┐Żdne
kawa
fairtrade
rybo´┐Ż´┐Żwstwo
´┐Ż´┐Żwie i delfiny
inne


Fairtrade - kupuj´┐Żc produkty ze znakiem "Fairtrade" (sprawiedliwy handel) masz pewno´┐Ż´┐Ż, ´┐Że osoba pracuj´┐Żca np. przy zbiorach kawy czy herbaty otrzyma´┐Ża godziw´┐Ż zap´┐Żat´┐Ż za swoj´┐Ż prac´┐Ż. Oznacza to, ´┐Że farmerzy mog´┐Ż wy´┐Żywi´┐Ż swoj´┐Ż rodzin´┐Ż oraz, ´┐Że ich dzieci mog´┐Ż pój´┐Ż´┐Ż do szko´┐Ży zamiast pracowa´┐Ż przy zbiorach. Cz´┐Żsto oznacza to równie´┐Ż wy´┐Ższ´┐Ż jako´┐Ż´┐Ż produktu oraz trosk´┐Ż o ´┐Żrodowisko.


FLO - Fairtrade Labelling Organizations International
Mi´┐Żdzynarodowy znak Fair Trade przyznawany jest przez organizacje zrzeszone w FLO - Fairtrade Labeling Organizations International. Produkt z tym znakiem spe´┐Żnia kryteria okre´┐Żlone przez FLO. S´┐Ż to: spe´┐Żnienie standardów Mi´┐Żdzynarodowej Organizacji Pracy, równe warunki dla kobiet i m´┐Żczyzn, sprawiedliwe wynagrodzenie pracowników, ustalenie uczciwej ceny za produkty, okre´┐Żlone standardy ekologiczne. Od marca 2003 znak ten zosta´┐Ż ujednolicony dla krajów Europy.

Certyfikacja tym znakiem obejmuje takie produkty jak: banany, cukier, herbat´┐Ż, kakao, kaw´┐Ż, komos´┐Ż ry´┐Żow´┐Ż (quinoa), miód, owoce suszone, owoce i warzywa ´┐Żwie´┐Że, soki, orzechy/ziarna oleiste, przyprawy, ry´┐Ż, wino, kwiaty ci´┐Żte, ro´┐Żliny ozdobne oraz pi´┐Żki sportowe. Aktualnie trwaj´┐Ż prace nad kryteriami certyfikacji herbat zio´┐Żowych i owocowych oraz wyrobów rzemie´┐Żlniczych.

Cz´┐Żonkowie FLO:
 • TransFair Austria
 • Max Havelaar Belgium
 • TransFair Canada
 • Max Havelaar France
 • Max Havelaar Denmark
 • TransFair Germany
 • Fairtrade Foundation UK
 • TransFair Italy
 • Fairtrade Mark Ireland
 • TransFair Japan
 • TransFair Minka Luxemburg
 • Stichting Max Havelaar Netherlands
 • Max Havelaar Norge
 • Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. (Finland)
 • Föreningen för Rättvisemärkt (Sweden)
 • Max Havelaar Stiftung Schweiz
 • TransFair USA
 • Comercio Justo México
 • Fair Trade Association of Australia & New Zealand (Australia site)
 • Fair Trade Association of Australia & New Zealand (New Zealand site)
 • FLO Branch Office in El Salvador


 • "Fair Trade Certified" label
  Znak sprawiedliwego handlu.Organizacja TransFair USA (zrzeszona we FLO) przyznaje ten znak producentom kawy, herbaty, czekolady i owoców, którzy spe´┐Żniaj´┐Ż kryteria sprawiedliwego handlu.

  Znak ten mo´┐Żna znale´┐Ż´┐Ż na produktach w USA, Kanadzie i Japonii.


  Max Havelaar
  Oznaczanie produktów "fair trade" zosta´┐Żo zapocz´┐Żtkowane z inicjatywy meksyka´┐Żskich farmerów kawy w 1988 roku, którzy poprosili Holendersk´┐Ż Agencj´┐Ż Rozwoju - Solidaridad o lepsze ceny kawy zamiast pomocy rozwojowej. Kawa "fair trade" sprowadzana do Holandii by´┐Ża oznaczana znakiem Max Havelaar.

  Obecnie jedynie Fundacja Max Havelaar w Szwajcarii pozosta´┐Ża przy swych tradycyjnych znakach certyfikacyjnych. Max Havelaar w innych krajach u´┐Żywa mi´┐Żdzynarodowego oznaczenia (FLO).


  Fair Trade Federation
  Logo stowarzyszenia, którego cz´┐Żonkowie to producenci, hurtownicy i sprzedawcy, dzia´┐Żaj´┐Żcy zgodnie z zasadami Fair Trade.


  RUGMARK Label
  Wiele dzieci pracuje jako niewolnicy przy tkaniu dywanów. Znak RUGMARK oznacza, ´┐Że przy wyrobie dywanu nie by´┐Ży w sposób nielegalny zatrudnione dzieci.


  The UNION LABEL
  Znak ten oznacza, ´┐Że pracownicy nale´┐Ż´┐Żcy do UNITE - the Union of Needletrades, Industrial, and Textile Employees otrzymuj´┐Ż przyzwoit´┐Ż zap´┐Żat´┐Ż za swoj´┐Ż prac´┐Ż oraz ´┐Że pracuj´┐Ż w zdrowych warunkach pracy.

  Wi´┐Żcej informacji w j´┐Żzyku polskim:
  >> Fairtrade.org.pl
  >> Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu TRZECI ´┐ŻWIAT I MY