o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
 

W 1543 r. polski astronom Miko´┐Żaj Kopernik wyda´┐Ż drukiem dzie´┐Żo De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich), w kt´┐Żrym podwa´┐Ży´┐Ż pogl´┐Żd, ´┐Że S´┐Żo´┐Żce obraca si´┐Ż wok´┐Ż Ziemi, i dowodzi´┐Ż, ´┐Że to Ziemia obraca si´┐Ż wok´┐Ż S´┐Żo´┐Żca. Proponuj´┐Żc nowy model systemu s´┐Żonecznego, zapocz´┐Żtkowa´┐Ż szerok´┐Ż dyskusj´┐Ż mi´┐Żdzy uczonymi, teologami i przedstawicielami innych dyscyplin. Przedstawiana przez niego alternatywa w stosunku do wcze´┐Żniejszego modelu ptolemejskiego, kt´┐Żry stawia´┐Ż Ziemi´┐Ż w centrum wszech´┐Żwiata, zrewolucjonizowa´┐Ża my´┐Żlenie, prowadz´┐Żc do ukszta´┐Żtowania nowego pogl´┐Żdu na ´┐Żwiat.
Dzisiaj potrzebujemy podobnego przewrotu w naszym widzeniu ´┐Żwiata, w pojmowaniu zale´┐Żno´┐Żci Ziemi od gospodarki. W tym przypadku pytanie dotyczy nie tego, kt´┐Żra sfera niebieska obraca si´┐Ż wok´┐Ż kt´┐Żrej, ale czy ´┐Żrodowisko jest cz´┐Żci´┐Ż gospodarki, czy te´┐Ż gospodarka jest cz´┐Żci´┐Ż ´┐Żrodowiska. Ekonomi´┐Żci patrz´┐Ż na ´┐Żrodowisko naturalne jako na dzia´┐Ż gospodarki, ekologowie za´┐Ż przeciwnie - uwa´┐Żaj´┐Ż gospodark´┐Ż za cz´┐Ż´┐Ż ´┐Żrodowiska.

Niniejsza ksi´┐Ż´┐Żka stawia sobie trzy cele. Pierwszy - to wykazanie, ´┐Że nie mamy innego wyj´┐Żcia opr´┐Żcz restrukturyzacji gospodarki, je´┐Żeli chcemy, aby post´┐Żp ekonomiczny w nadchodz´┐Żcych dziesi´┐Żcioleciach by´┐Ż nadal mo´┐Żliwy. Drugi - to przedstawienie nie tylko og´┐Żlnych zarys´┐Żw ekogospodarki, ale tak´┐Że niekt´┐Żrych szczeg´┐Ż ´┐Ż´┐Żw jej struktury. I trzeci - to zarysowanie strategii przejoecia od jednego do drugiego typu gospodarki w czasie, kt´┐Żry mamy jeszcze do dyspozycji. Budowanie ekogospodarki jest zadaniem poci´┐Żgaj´┐Żcym i wielce obiecuj´┐Żcym. Wskazuje, ´┐Że mo´┐Żemy ´┐Ży´┐Ż w ´┐Żwiecie, w kt´┐Żrym ´┐Żr´┐Żd´┐Żem energii b´┐Żdzie wiatr zamiast w´┐Żgla, w kt´┐Żrym przemys´┐Ż wt´┐Żrnego przetwarzania surowc´┐Żw zast´┐Żpuje g´┐Żrnictwo i w kt´┐Żrym miasta s´┐Ż projektowane dla ludzi, a nie dla samochod´┐Żw. I chyba najwa´┐Żniejsze - wszyscy b´┐Żdziemy czerpali zadowolenie z budowy gospodarki zdolnej do podtrzymania egzystencji przysz´┐Żych pokolen zamiast podkopywania jej podstaw.

Zobacz te´┐Ż: aktualno´┐Żci i wska´┐Żniki

 Pobierz ca´┐Ż´┐Ż ksi´┐Ż´┐Żk´┐Ż [ 1,87 MB ]
 Kup ksi´┐Ż´┐Żk´┐Ż
Earth Policy Institute

Pobierz rozdzia´┐Ży:

Wst´┐Żp
 • Podzi´┐Żkowania
 • Przedmowa

CZ╩Ž´┐Ż I. GOSPODARKA A ZIEMIA

Rozdzia´┐Ż 1: Ekonomia a ekologia
 • Samoniszcz´┐Żca si´┐Ż gospodarka
 • Nauki z przesz´┐Żo´┐Żci
 • Przyk´┐Żad Chin
 • Przyspieszenie rytmu historii
 • Restrukturyzacja albo zag´┐Żada

CZ╩Ž´┐Ż II. ZAK´┐Ż´┐ŻCONE STOSUNKI

Rozdzia´┐Ż 2: Oznaki napi´┐Ż´┐Ż: klimat i woda
 • Coraz wy´┐Ższa temperatura
 • Coraz mniej lodu
 • Coraz wy´┐Ższy poziom m´┐Żrz
 • Coraz pot´┐Żniejsze burze
 • Coraz mniej wody w rzekach
 • Coraz dalej do w´┐Żd gruntowych
 • Przysz´┐Żo´┐Ż´┐Ż bez wody
Rozdzia´┐Ż 3: Oznaki napi´┐Ż´┐Ż: baza biologiczna
 • Przetrzebione ´┐Żowiska
 • Kurcz´┐Żca si´┐Ż powierzchnia las´┐Żw
 • Wypasione pastwiska
 • Grunty zagro´┐Żone erozj´┐Ż
 • Wymieraj´┐Żce gatunki
 • Niespodzianki synergii

CZ╩Ž´┐Ż III. NOWA GOSPODARKA

Rozdzia´┐Ż 4: Czym jest gospodarka ekologiczna?
 • Ekologia przed ekonomi´┐Ż
 • Gigantyczne przedsi´┐Żwzi´┐Żcie
 • Kierunki przebudowy gospodarki
 • Nowe ga´┐Ż´┐Żzie przemys´┐Żu, nowe miejsca pracy
 • Historyczna okazja dla inwestor´┐Żw
Rozdzia´┐Ż 5: Budowanie gospodarki wodorowo-solarnej
 • Podstawy efektywno´┐Żci energetycznej
 • Ujarzmianie si´┐Ży wiatru
 • Elektryczno´┐Ż´┐Ż ze S´┐Żo´┐Żca
 • Ciep´┐Żo z g´┐Ż´┐Żbi Ziemi
 • Gaz ziemny: paliwo okresu przej´┐Żciowego
 • Na drodze do gospodarki wodorowej
Rozdzia´┐Ż 6: Projektowanie nowej gospodarki materia´┐Żowej
 • Produkty jednorazowego u´┐Żytku
 • Materia´┐Ży a ´┐Żrodowisko
 • Truj´┐Żce brzemi´┐Ż Ziemi
 • Rola recyklingu
 • Podstawy nowej gospodarki materia´┐Żowej

 

Rozdzia´┐Ż 7: Nakarmi´┐Ż wszystkich do syta
 • Stan faktyczny
 • Jak zwi´┐Żkszy´┐Ż produktywno´┐Ż´┐Ż ziemi?
 • Jak zwi´┐Żkszy´┐Ż produktywno´┐Ż´┐Ż wody?
 • Restrukturyzacja produkcji protein
 • Zarys strategii walki z g´┐Żodem
Rozdzia´┐Ż 8: Chroni´┐Ż produkty le´┐Żne i funkcje las´┐Żw
 • Opa´┐Ż, tarcica i papier
 • Funkcje las´┐Żw
 • Zr´┐Żwnowa´┐Żona gospodarka le´┐Żna
 • Zmniejszy´┐Ż obci´┐Ż´┐Żenia las´┐Żw
 • Znaczenie plantacji le´┐Żnych
 • Uzdrowi´┐Ż Ziemi´┐Ż
Rozdzia´┐Ż 9: Zaprojektowa´┐Ż miasto dla ludzi
 • Cz´┐Żowiek miejski
 • Samoch´┐Żd a rozrost terytorialny miast
 • Urbanizacja a oty´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 • Kolej i rower w mie´┐Żcie
 • Planowanie miast dla ludzi

CZ╩Ž´┐Ż IV. JAK OSI´┐ŻGN´┐Ż´┐Ż CEL?

Rozdzia´┐Ż 10: Przez zmniejszenie dzietno´┐Żci do stabilizacji demograficznej
 • Ucieczka do przodu albo katastrofa
 • Za´┐Żamanie w Afryce
 • Nadrobi´┐Ż zaniedbania w planowaniu rodziny
 • Rola edukacji kobiet
 • O przydatno´┐Żci seriali i sitcom´┐Żw
 • Poprzesta´┐Ż na dwojgu
Rozdzia´┐Ż 11: Narz´┐Żdzia przebudowy gospodarki
 • Podatkowy ster
 • Przebudowa system´┐Żw podatkowych
 • Przesuwanie subsydi´┐Żw
 • Ekoetykiety, czyli g´┐Żosowanie portfelami
 • Kwoty i limity produkcyjne
 • Zjednywanie poparcia dla restrukturyzacji podatk´┐Żw
Rozdzia´┐Ż 12: Jak przyspieszy´┐Ż przebudow´┐Ż?
 • Przyw´┐Żdztwo ONZ
 • Nowe obowi´┐Żzki pa´┐Żstw
 • Nowa rola medi´┐Żw
 • Poparcie k´┐Ż gospodarczych
 • Organizacje spo´┐Żeczne i jednostki
 • Przekroczy´┐Ż pr´┐Żg
 • Czy mamy do´┐Ż´┐Ż czasu?
Przypisy
 • Wykaz tablic
 • Wykaz wykres´┐Żw


Publikacja ukaza´┐Ża si´┐Ż dzi´┐Żki uprzejmo´┐Żci Wydawnictwa Ksi´┐Ż´┐Żka i Wiedza