o nas
materia´┐Ży
le´┐Żne ogrody
programy
eko-znaki
jak mo´┐Żesz pom´┐Żc?
 

Program pomocowy dla gmin wiejskich i ma´┐Żych miast

   W zwi´┐Żzku z kryzysem gospodarczym, spowodowanym brakiem odpowiednich regulacji w sektorze finansowym w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii i w innych pa´┐Żstwach ´┐Żwiata, przygotowali´┐Żmy specjalny program pomocowy dla gmin wiejskich i ma´┐Żych miast w Polsce. Je´┐Żeli w Pa´┐Żstwa gminie dramatycznie wzros´┐Żo bezrobocie i nie wiedz´┐Ż Pa´┐Żstwo jak sobie z tym poradzi´┐Ż, zapraszamy do skorzystania z nieodp´┐Żatnych konsultacji odno´┐Żnie budowania lokalnej gospodarki i zr´┐Żwnowa´┐Żonego rozwoju gminy. Mo´┐Żemy Pa´┐Żstwu pom´┐Żc m.in. w kwestiach takich, jak:

 • Demokracja uczestnicz´┐Żca - pozwala na aktywizacj´┐Ż mieszka´┐Żc´┐Żw, ich bezpo´┐Żredni udzia´┐Ż w podejmowaniu decyzji dotycz´┐Żcych gminy oraz efektywne wydawanie ´┐Żrodk´┐Żw z bud´┐Żetu gminy.

 • Lokalna waluta - pozwala uszczelni´┐Ż obieg pieni´┐Żdza w lokalnej gospodarce oraz utrzyma´┐Ż lokalne miejsca pracy.

 • Ekologiczne rolnictwo - pozwala wyeliminowa´┐Ż wydatki na nawozy sztuczne i chemiczne ´┐Żrodki ochrony ro´┐Żlin, a jednocze´┐Żnie utrzyma´┐Ż wysokie plony i zdrowe ro´┐Żliny. Wymaga jednak zamkni´┐Żcia obiegu substancji od´┐Żywczych dla ro´┐Żlin (np. fosforu czy magnezu), poprzez pe´┐Żen recykling.

 • Bezpiecze´┐Żstwo ´┐Żywno´┐Żciowe - oznacza, ´┐Że wszyscy mieszka´┐Żcy maj´┐Ż dost´┐Żp do wystarczaj´┐Żcej ilo´┐Żci zdrowej ´┐Żywno´┐Żci, bez wzgl´┐Żdu na kondycj´┐Ż polskiej lub ´┐Żwiatowej gospodarki. Wymaga dost´┐Żpu do ziemi uprawnej.


 • W razie potrzeby mo´┐Żemy tak´┐Że zorganizowa´┐Ż warsztaty dla pracownik´┐Żw urz´┐Żdu gminy i mieszka´┐Żc´┐Żw (odp´┐Żatne, ze wzgl´┐Żdu na konieczno´┐Ż´┐Ż dojazdu i po´┐Żwi´┐Żcenia wi´┐Żkszej ilo´┐Żci czasu) lub opracowa´┐Ż plan rozwoju zr´┐Żwnowa´┐Żonej gospodarki lokalnej.


  Kontakt:  Polecane artyku´┐Ży:
  - Lokalna waluta a rozw´┐Żj wsi


  Zdj´┐Żcie u g´┐Żry strony: PTorrodellas