2 grudnia
2012
Marcin Gerwin

Zdjęcie: theworldcafe/Flickr.

Jest wiele prostych sposobów na to, aby budżet obywatelski w Sopocie mógł w przyszłym roku działać lepiej - organizacją spotkań może zajmować się organizacja pozarządowa, informacje o budżecie obywatelskim mogą być zamieszczane na specjalnie w tym celu utworzonej stronie internetowej (zamiast gdzieś głęboko na stronie urzędu miasta), a mieszkańcy mogą otrzymać do skrzynki pocztowej nie karty do głosowania, lecz opisy projektów. Dowiedziałem się ostatnio, że nie dla wszystkich było jasne przy głosowaniu, co zrobić, gdy się nie wie, jak ocenić jakiś projekt. Dodanie na karcie do głosowania pola „nie mam zdania” powinno rozstrzygnąć tę kwestię. Te i inne pomysły na usprawnienie budżetu obywatelskiego w Sopocie zostały zawarte w propozycji nowych zasad budżetu obywatelskiego, która została przesłana radnym z komisji ds. budżetu obywatelskiego. Nowością jest także odrębne głosowanie w sprawie projektów lokalnych - po debacie publicznej (aby głosować jak najbardziej świadomie) oraz zespół, który miałby zajmować się monitorowaniem realizacji projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego, a w skład którego wchodziłaby losowo wybrana grupa mieszkańców. Przydatne wydaje mi się także dopisanie, że jeżeli jakiś projekt został wybrany przez mieszkańców, a budzi wątpliwości w szczegółach, wówczas można przeprowadzić w jego sprawie dodatkowe konsultacje społeczne.

ZASADY

BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W SOPOCIE NA 2013 R.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta Sopotu określane są jako „Budżet Obywatelski”.

2. Kwota z budżetu miasta Sopotu, której dotyczy Budżet Obywatelski, wynosi w 2013 r. łącznie 4 miliony  zł.

3. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców jednego z rejonów, które określa załącznik nr 4 lub wydatki o charakterze, który dotyczy mieszkańców całego miasta, określane dalej jako „projekty ogólnomiejskie”.

4. Kwota, której dotyczą wydatki na projekty o charakterze lokalnym, wynosi w 2013 r. łącznie 2 miliony zł. Wysokość kwoty dla każdego z rejonów, określonych w załączniku nr 4, ustalana jest proporcjonalnie do liczby jego mieszkańców.

5. Środki na projekty lokalne, które nie zostaną rozdysponowane w wyniku głosowania, zwiększają pulę środków na projekty ogólnomiejskie.

6. Wszelkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego w Sopocie są publikowane na specjalnie w tym celu prowadzonej stronie internetowej, zwaną dalej „stroną internetową budżetu obywatelskiego”. Odnośnik do tej strony znajduje się na stronie internetowej miasta Sopotu.

7. Organizację spotkań z mieszkańcami oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej winno się powierzyć organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi niebędącemu jednostką finansów publicznych.

Rozdział 2

Zgłaszanie projektów

§ 2

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić:

a)     każdy mieszkaniec Sopotu, który posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Sopotu,

b)     każdy z Radnych Miasta Sopotu,

c)     Prezydent Miasta Sopotu,

d)     jednostka finansów publicznych, która posiada siedzibę na terenie gminy Sopot i może otrzymywać dofinansowanie z budżetu gminy,

e)     organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Miasta Sopotu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 3

1. Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sopocie udostępnia się na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miasta Sopotu oraz w filiach Biblioteki Miejskiej w Sopocie.

2. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy.

3. Koszt projektu o charakterze lokalnym nie może być wyższy niż kwota, której dotyczy budżet obywatelski w zakresie projektów o charakterze lokalnym, natomiast koszt projektu o charakterze ogólnomiejskim nie może być wyższy niż kwota, której dotyczy budżet obywatelski w zakresie projektów o charakterze ogólnomiejskim.

4. Opracowywanie szacunkowych kosztorysów dla projektów zapewnia Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego we współpracy z Prezydentem Miasta Sopotu.

5. Wypełnione formularze projektów składa się w wersji pisemnej w Urzędzie Miasta Sopotu lub przesyła się je w wersji elektronicznej na adres: [email protected]

§ 4

1. Do zgłoszenia projektu niezbędne jest wyrażenie przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

2. Informacja o tym, kto jest pomysłodawcą danego projektu, publikowana jest na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

Rozdział 3

Kampania informacyjna

§ 5

1. Kampania informacyjne poprzedzająca głosowanie winna obejmować dystrybucję materiałów informacyjnych, które zawierają opis idei budżetu obywatelskiego oraz krótkie opisy projektów, które będą poddane pod głosowanie.

2. Materiały informacyjne, o których mowa w ust. 1, winny trafić do wszystkich gospodarstw domowych w Sopocie.

3. Materiały informacyjne, o których mowa w ust. 1, nie mogą zawierać nazwisk Radnych Miasta Sopotu, nazwiska Prezydenta Miasta Sopotu lub jego zastępców.

4. W ramach kampanii informacyjnej nie mogą być rozsyłane karty do głosowania.

5. Treść materiałów, które mają zostać wykorzystane w ramach kampanii informacyjnej, musi zostać zaakceptowana przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 4

Weryfikacja projektów

§ 6

1. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, we współpracy z Prezydentem Miasta Sopotu, przeprowadza weryfikację zgłoszonych projektów pod względem formalno–prawnym. Ocenie komisji podlega wyłącznie poprawność przygotowania opisu projektu oraz zgodność projektu z prawem.

2. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego nie może odrzucić projektu ze względów merytorycznych.

3. Łączenie projektów wymaga zgody pomysłodawców.

4. Zmiany merytoryczne w zgłoszonych projektach wymagają zgody pomysłodawców.

5. Decyzję o odrzuceniu projektu podejmuje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, zwykłą większością głosów. O odrzuceniu projektu informuje się niezwłocznie pomysłodawcę, podając uzasadnienie.

5. W terminie do 3 dni od dnia zakończenia weryfikacji, na stronie budżetu obywatelskiego publikowane są wszystkie projekty zaakceptowane oraz odrzucone przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego. W przypadku projektów odrzuconych przez Komisję, publikuje się również uzasadnienie ich odrzucenia.

Rozdział 5

Wybór projektów

§ 7

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, który posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Sopotu.

§ 8

1. Aby oddać głos wrzucając kartę do głosowania do urny, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość.

2. Aby oddać głos przez internet, należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

§ 9

1. Głosowanie w sprawie projektów ogólnomiejskich odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania w Urzędzie Miasta Sopotu, w wyznaczonych lokalach do głosowania lub przez internet.

2. Listę lokali do głosowania podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

3. Głosowanie w sprawie projektów ogólnomiejskich trwa 7 dni, od poniedziałku do niedzieli.

§ 10

1. Głosowanie w sprawie projektów o charakterze lokalnym odbywa się odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania na spotkaniu mieszkańców, po prezentacji projektów lub przez internet.

2. Głosowanie przez internet w sprawie projektów o charakterze lokalnym rozpoczyna się po prezentacji projektów na spotkaniu mieszkańców i trwa przez 1 godzinę.

§ 11

1. Głosowanie polega na ocenie projektów na karcie do głosowania. Każdy z projektów można ocenić przyznając mu punkty w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę projektu jako „niepotrzebny”, a 5 punktów jako „bardzo potrzebny”. Karta do głosowania zawiera ponadto rubrykę „nie mam zdania”.

2. Głosujący może ocenić wszystkie projekty, kilka z nich lub tylko jeden. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola, jest to traktowane jako zaznaczenie pola „nie mam zdania”.

3. Karta do głosowania musi zawierać:

a) informację, jak prawidłowo oddać głos,

b) informację, że zaznaczenie “0″ obniża średnią ocenę projektu, natomiast pozostawienie pustego pola nie wlicza się do średniej oceny projektu,

c) krótkie opisy projektów,

d) szacunkowy koszt projektu.

4. Karta do głosowania może zawierać rekomendacje lub uwagi Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

5. Karta do głosowania może zawierać oznaczenia graficzne, ułatwiające prawidłowe oddanie głosu.

6. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustala się przez losowanie.

7. Wzór karty do głosowania zatwierdza Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.

§ 12

Obliczanie wyniku głosowania jest jawne. Każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w obliczaniu wyniku jako obserwator. Informacja o tym, gdzie i w jakich godzinach odbywać się będzie obliczanie wyniku podawana jest na stronie budżetu obywatelskiego.

§ 13

1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu punktów oddanych na każdy z projektów oraz obliczeniu średniej oceny dla każdego z projektów (stosuje się średnią arytmetyczną).

2. Za możliwe do realizacji uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski, z zastrzeżeniem, że mogą to być wyłącznie te projekty, których średnia ocena wynosi co najmniej 3 punkty oraz które zostały ocenione przez co najmniej 10% głosujących.

§ 14

Informacja o wyniku głosowania podawana jest niezwłocznie:

a) na stronie internetowej miasta Sopotu,

b) w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkim Radnym Miasta Sopotu oraz Prezydentowi Miasta Sopotu,

c) w formie komunikatu prasowego do mediów.

Rozdział 6

Zespół ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego

§ 15

1. Każdy mieszkaniec Sopotu, który posiada czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Sopotu, może zgłosić swoją kandydaturę do Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego, za wyjątkiem:

a) Radnych Miasta Sopotu,

b) pracowników Urzędu Miasta Sopotu,

c) pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Sopotu.

2. Zadaniem Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego jest monitorowanie realizacji inwestycji wybranych przez mieszkańców Sopotu w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego.

3. W skład Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego wchodzi 5 osób, które wybiera się poprzez losowanie.

4. Kandydatury do Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego składa się do Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego do 15 sierpnia 2013 r.

5. Procedurę losowania członków Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego przeprowadza Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego do 31 sierpnia 2013 r.

6. Zespół ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego spotyka się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

7. Zespół ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego przyjmuje ustalenia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 osób .

8. Ustalenia Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego przedstawiane są na bieżąco na stronie internetowej budżetu obywatelskiego. Podsumowanie ustaleń Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego przedstawiane jest na spotkaniu, o którym mowa w § 17.

9. Zespół ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego ulega rozwiązaniu 31 stycznia 2014 r.

10. Osoby, które zostały wylosowane do Zespołu ds. Monitoringu Realizacji Budżetu Obywatelskiego w ramach edycji Budżetu Obywatelskiego z 2013 r., nie mogą kandydować do tegoż Zespołu w roku następnym.

Rozdział 7

Dodatkowe konsultacje w sprawie projektów

§ 16

1. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego może złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych, na podstawie Regulaminu Konsultacji Społecznych, w sprawie projektów, które mieszkańcy wybrali w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. W przypadku konsultacji, o których mowa w ust. 1, za rozstrzygające uznaje się ustalenia wynikające z konsultacji przeprowadzonych na podstawie Regulaminu Konsultacji Społecznych.

Rozdział 8

Sprawozdanie z realizacji projektów

§ 17

Prezydent Miasta Sopotu przedstawia mieszkańcom Sopotu, na publicznym spotkaniu, sprawozdanie z realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, w terminie do 31 stycznia.


Komentarz