3 lutego
2011
Marcin Gerwin

Zdjęcie: edmittance/Flickr.

Poprawki do regulaminu konsultacji społecznych w Sopocie są trochę jak brazylijski serial - zdają się nie mieć końca. Niemniej jednak, skoro sprawa jest otwarta i można wprowadzać zmiany, dzięki którym konsultacje w Sopocie będą lepiej organizowane, to nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba to zrobić. W tym pakiecie zmian chodzi przede wszystkim o to, aby w podejmowanie decyzji odnośnie konsultacji społecznych było zaangażowane szersze grono osób. Można to zrobić tworząc stały zespół do spraw konsultacji społecznych i opisać to tak:

§ 2

1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje Przewodniczący Rady Miasta, po zasięgnięciu opinii zespołu ds. konsultacji społecznych.

2. W skład zespołu ds. konsultacji społecznych wchodzą:
a) 2 wiceprzewodniczących Rady Miasta,
b) po jednym przedstawicielu każdego z klubów,
c) Prezydent lub jego przedstawiciel.

3. Przewodniczący Rady Miasta przekazuje członkom zespołu ds. konsultacji społecznych kopię wniosku o zorganizowanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty jego wpłynięcia.

4. Zespół ds. konsultacji społecznych wydaje opinię odnośnie:
a) terminu konsultacji,
b) formy konsultacji,
c) miejsca konsultacji,
d) sposobu poinformowania mieszkańców.

5. Opinia zespołu może być przekazana ustnie lub pisemnie.

6. Jeżeli zespół ds. konsultacji społecznych nie wyda opinii, o której mowa w ust. 4, w przeciągu 7 dni od dnia powiadomienia jego członków, Przewodniczący Rady Miasta może podjąć decyzję o sposobie przeprowadzenia konsultacji samodzielnie.

Kolejna kwestia związana jest z wyborem ekspertów, opracowaniem materiałów informacyjnych dla uczestników spotkań czy treści ankiet. Chodzi tu między innymi o to, aby uniknąć sytuacji, że eksperci dobrani są tak, by potwierdzać tylko opinię jednej ze stron, a zamiast tego pozwolić, by mieszkańcy mogli usłyszeć opinię z różnych perspektyw i by każda ze stron była reprezentowana. Jest to kwestia podstawowa dla wiarygodności przeprowadzanych konsultacji. Do każdego tematu może powinien być zatem powoływany zespół doradczy, co opisane zostało to w taki sposób:

§ 3

1. Dla każdego tematu konsultacji społecznych, Przewodniczący Rady Miasta powołuje zespół doradczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich stron zainteresowanych tematem konsultacji.

2. Do zadań zespołu doradczego należy:
a) opracowanie materiałów informacyjnych dla uczestników konsultacji,
b) opracowanie ankiety,
c) wskazanie ekspertów do udziału w konsultacjach w charakterze doradców, o ile zachodzi taka potrzeba.

3. Propozycje na członków zespołu doradczego dla danego tematu konsultacji przedstawia zespół ds. konsultacji społecznych na zasadach określonych w par. 2.

4. W skład zespołu doradczego może wchodzić przedstawiciel wnioskodawcy konsultacji.

5, Ostateczną decyzję odnośnie wyboru członków zespołu doradczego podejmuje Przewodniczący Rady Miasta.

I jeszcze w kwestii powoływania ekspertów do udziału w konsultacjach społecznych, najnowsze rozwiązanie wygląda tak:

§ 9

1. Do udziału w konsultacjach społecznych mogą zostać powołani eksperci w charakterze doradców.

2. Eksperci, w liczbie co najmniej dwóch, mogą zostać powołani zarówno na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta, jak i z inicjatywy wnioskodawców konsultacji.

3. Dobór ekspertów ma na celu zapewnić zróżnicowane spojrzenie na przedmiot konsultacji. Eksperci powinni być dobrani w taki sposób, aby perspektywa każdej ze stron w zespole doradczym była reprezentowana.

4. W razie potrzeby, uczestnicy konsultacji społecznych mogą powołać jednego, dodatkowego eksperta.

5. Propozycję kandydata na eksperta może zgłosić każda z osób uczestniczących w konsultacjach. Do zebrania kandydatur na eksperta może zostać ogłoszony konkurs.

6. Uczestnicy konsultacji wybierają eksperta poprzez osiągnięcie porozumienia lub głosowanie metodą Bordy. Osoby, które nie są mieszkańcami Sopotu, proszone są o wstrzymanie się od udziału w głosowaniu.

Najnowsza wersja całego regulaminu konsultacji społecznych, z zaznaczonymi zmianami w treści, jest do pobrania tutaj, a wersja „ujednolicona” tutaj.


Komentarz