5 stycznia
2011
Marcin Gerwin

Zdjęcie: transitionus/Flickr.

Potrzeba matką innowacji. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, by zaproponować zmianę w statucie Sopotu, dzięki której mieszkańcy będą mogli złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia komisji, gdyby nie upór przewodniczącego komisji ds. architektury i urbanistyki, by nie włączać do obrad komisji pewnych spraw związanych z inwestycjami planowanymi w budżecie miasta, co wyszło ostatnio. Dzięki zaangażowaniu kilku osób udało się przepchnąć spotkanie komisji w sprawie placu Przyjaciół Sopotu, które ma odbyć się wkrótce, jednak w budżecie Sopotu jest wiele innych wydatków, które również powinny zostać szczegółowo przedyskutowane i przemyślane jeszcze przed głosowaniem, a nie do końca jest pewne, czy zostaną.

Aby zapobiec temu w przyszłości, można zrobić parę poprawek w statucie, które sprawią, że komisje będą m.in. mogły działać w sposób bardziej demokratyczny. Istotne jest bowiem, by wszyscy radni podejmowali decyzję, którymi sprawami ma się zająć komisja, a nie jedynie jej przewodniczący. Jeżeli natomiast chodzi o wniosek o zwołanie posiedzenia komisji z inicjatywy mieszkańców, to wydaje mi się, że powinno do tego wystarczyć w Sopocie tylko 100 podpisów, zamiast 200, jak przy projekcie uchwały. Zasadniczo 1 podpis powinien wystarczyć do tego, by radni zajęli się jakąś sprawą (jeżeli jest to uzasadnione), jednak jakoś nie zawsze to tak działa. Spróbujmy więc zapisać to tak:

§ 26

1.     Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
a)     ustala terminy i porządek posiedzeń,
b)     zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
c)     zwołuje posiedzenia komisji,
d)     kieruje obradami komisji.

2.     Propozycję sprawy do rozpatrzenia przez komisję ma prawo zgłosić każdy z członków komisji oraz każdy z doradców społecznych. O włączeniu sprawy do planu prac komisji postanawia się przez głosowanie, zwykłą większością głosów.

3.     Przewodniczący komisji jest zobowiązany:
a)     zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub Przewodniczącego Rady Miasta, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku,
b)     zwołać posiedzenie komisji na wniosek grupy co najmniej 100 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Sopotu, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

4.     Wniosek dotyczący zwołania posiedzenia komisji musi zawierać opis sprawy, której ma dotyczyć posiedzenie komisji.

5.     Do wniosku o zwołanie posiedzenia komisji, zgłoszonego z inicjatywy mieszkańców, należy dołączyć listę osób upoważnionych do kontaktów w imieniu wnioskodawców oraz listę osób popierających wniosek, zawierającą następujące dane wnioskodawców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podpis oraz oświadczenia osób popierających wniosek, wyrażające zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002r., Dz.U. Nr 101, poz.926 z póź. zm.). W nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy powinien być umieszczony zapis określający sprawę, której ma dotyczyć posiedzenie komisji.

6.     Przewodniczący komisji informuje przedstawicieli wnioskodawców, określonych w ust. 3 b, o terminie posiedzenia komisji, co najmniej na 3 dni przed jego zaplanowaną datą. Jeżeli termin posiedzenia komisji został wyznaczony w czasie krótszym niż 3 dni od złożenia wniosku, przewodniczący komisji informuje przedstawicieli wnioskodawców niezwłocznie po jego ustaleniu.

§ 27

1.     Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

2.     Komisje mogą wyłaniać podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia.

3.     Posiedzenia komisji prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący.

§ 28

Na życzenie członka komisji, w protokole z posiedzenia komisji może być zawarta treść jego stanowiska, zdanie odrębne lub głos w dyskusji.


3 komentarze

 1. Ampersand
  07/01/2023

  A tak przy okazji ostatnich wyborów, co to jest „adres zamieszkania”?

 2. 07/01/2023

  Dobre pytanie :) Właściwie powinno być napisane „adres zameldowania”, czyli to, co jest w dowodzie, ale, jak się domyślam, użyta została formuła taka, jak w referendum lokalnym (Art. 12. 2. pkt. 2), gdzie również jest mowa o adresie zamieszkania.

 3. 13/01/2023

  Z nowego kodeksu wyborczego: „stałe zamieszkanie” – należy przez to rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu.

Komentarz