12 stycznia
2010
Marcin Gerwin

Projekt przyjęcia inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców został jednogłośnie przyjęty przez komisję statutową. Aby wszedł w życie, konieczne jest jeszcze przegłosowanie go przez radnych na najbliższej sesji rady miasta. Do złożenia wniosku mieszkańców ma być potrzebnych 200 podpisów. Argument za zwiększeniem wymaganej liczby podpisów był przekonujący, dzięki temu będzie można wykazać większe poparcie dla projektu i zaangażować w akcję większą liczbę osób. Zgoda.

Propozycja nowych zapisów w Regulaminie Rady Miasta (tam w statucie Sopotu znajduje się opis inicjatywy uchwałodawczej) przedstawia się następująco:

Dodaje się § 13a o treści:
1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę może występować grupa licząca co najmniej 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Gminy.

2. Do projektu uchwały zgłoszonego z inicjatywy mieszkańców należy dołączyć listę osób upoważnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów oraz listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą zawierającą następujące dane wnioskodawców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podpis. W nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy powinien być umieszczony zapis określający przedmiot uchwały.

3. Projekt uchwały z inicjatywy mieszkańców składa się Przewodniczącemu Rady Miasta, który kieruje go do Prezydenta celem zaopiniowania.

4. Projekt uchwały z inicjatywy mieszkańców powinien być w terminie do trzech miesięcy od złożenia wniosku skierowany pod obrady Rady.

5. Projekt uchwały z inicjatywy mieszkańców, który nie zawiera określonej w ust. 1 liczby podpisów lub nie spełnia innych warunków formalno-prawnych bądź nie będzie możliwy do realizacji z przyczyn finansowych, nie jest kierowany pod obrady Rady, o czym przewodniczący informuje osoby upoważnione do kontaktów, podając uzasadnienie.

Wydaje mi się, że jest OK. Przydałby się szczegółowy opis procedury, aby było jasne jak się zabrać za inicjatywę oraz wzory wniosku i listy podpisów, ale to już na później. Gwoli wyjaśnienia dodam jeszcze, że w punkcie 3 chodzi nie tyle o położenie każdego wniosku na biurku prezydenta, co o ścieżkę przez cały urząd miasta od właściwego wydziału, poprzez skarbnika, aż po opinię radcy prawnego (w tym także prezydenta). Propozycje zmian można zgłaszać do przewodniczącego rady miasta.

Wnioski mieszkańców będą mogły dotyczyć sprawy mieszczących się w kompetencjach rady gminy. Należy do nich:

1)   uchwalanie statutu gminy,

2)   ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek prezydenta,

4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5)   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6)   uchwalanie programów gospodarczych,

7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta,
c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez prezydenta w roku budżetowym,
e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta,
h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez prezydenta w roku budżetowym,

10)  określanie wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,

15)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.


1 komentarz

  1. Lidka Makowska
    12/01/2023

    Gratulujemy! To ważny sygnał pro-obywatelskiego kierunku w myśleniu radnych Sopotu.
    Czekamy na kolejne kroki i decyzje radnych Gdańska.

Komentarz